Zajem in izboljšava podatkov

USTVARJAMO eProstor

S projektom bo pripravljen zajem prostorskih podatkov o dejanski rabi pozidanih zemljišč, izboljšan bo grafični del zemljiškega katastra in skenirani bodo elaborati katastrskih meritev.


Z njim bodo zajeti podatki o pozidanih zemljiščih v Sloveniji za podporo pri odločitvah, vezanih na prostorski razvoj, predvsem pri razvoju poselitve in načrtovanja infrastrukturnih objektov.


Izvedena bo tudi lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra znotraj stavbnih zemljišč.


Projekt bo trajal do konca leta 2021. Izboljšavo grafičnega dela zemljiškega katastra in skeniranje elaboratov katastrskih meritev izvaja Geodetska uprava Republike Slovenije, zajem prostorskih podatkov o dejanski rabi pozidanih zemljišč izvaja Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja.

DOGODKI na projektu Zajem in izboljšava podatkov