Novica

2.konferenca "Programa projektov eProstor"

V prostorih Hiše EU je potekala 2. konferenca »Programa projektov eProstor«, ki sta jo organizirala Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ter Geodetska uprava RS.Širši strokovni javnosti je predstavila dosedanje dosežke enega največjih projektov na področju prostorskega načrtovanja graditve in upravljanja nepremičnin. Zmanjšanje birokratizacije postopkov je cilj, ki ga zasledujejo številne državne inštitucije. V ta namen MOP izvaja ta program, ki bo v praksi predstavljal »en prostor za vse«. Cilj programa je namreč zagotoviti večjo preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin, z združevanjem ter boljšo povezljivostjo podatkov.

 

Državni sekretar Aleš Prijon na Ministrstvu za okolje in prostor in vodja programskega sveta eProstor je v nagovoru poudaril, da »na ministrstvu želimo z eProstorom pospešiti in izboljšati procese na področjih urejanja prostora, graditve objektov in upravljanja nepremičnin, procese in podatke pa tudi medsebojno povezati. Omogočili bomo brezpapirno elektronsko poslovanje, odpravili administrativne ovire in zagotovili enostavno dostopne, kakovostne uradne podatki o nepremičninah, prostoru in graditvi. Pred enim letom je bila na poti k temu cilju sprejeta nova prostorska in gradbena zakonodaja, in tudi dva predpisa s področja evidentiranja in vrednotenja nepremičnin; trenutno pa je v strokovni obravnavi tudi nov sistemski zakon o katastru nepremičnin.«

 

Državni sekretar Leon Behin je kot eden od uvodnih govorcev orisal vlogo ministrstva za javno upravo v projektu eProstor in pri tem izpostavil dobro sodelovanje z ministrstvom za okolje in prostor ter geodetsko upravo pri zagotavljanju pogojev za informatizacijo in uporabo prostorskih podatkov. Kot je poudaril, »je eProstor eden ključnih elementov eUprave, ki ga prenašamo v državni računalniški oblak. Brez ustreznih prostorskih podatkov si ni mogoče predstavljati uspešnega sodelovanja z občani. Ob koncu se je zahvalil vsem sodelavcem geodetske uprave in obeh ministrstev, ki sodelujejo v projektu, za vložen trud in opravljeno delo.

 

Anton Kupic, Generalni direktor Geodetske uprave RS je povedal, da si je geodetska uprava za enega bistvenih ciljev Strategije razvoja do leta 2025 zadala povečati razpoložljivost kakovostnih in uradnih prostorskih podatkov ter operativna odličnost. Geodetska uprava bo v okviru eProstora do konca leta 2021 informacijsko prenovila nepremičninske evidence in s tem vzpostavila enotno informacijsko rešitev, ki bo omogočala sodobno delovanje nepremičninskega sistema in bo predstavljala enotno državno prostorsko infrastrukturo. Hkrati bo konca marca 2019 vzpostavila digitalni arhiv zemljiškega katastra in katastra stavb. Na področju lokacijske izboljšave bo izboljšala grafične podatke zemljiškega katastra oz. izboljšala pozicijsko natančnost katastrskega načrta na območjih stavbnih zemljišč.

 

Generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na MOP Barbara Radovan je izpostavila, da bo z eProstorom vzpostavljen prostorski informacijski sistem in e-poslovanja v javni upravi pri načrtovanju prostora in graditvi objektov. Uveden bo elektronski način poslovanja pri pripravi, sprejemanju, uveljavljanju ter uporabi državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktov ter pri procesih graditve in izgradnje sistema za vodenje podatkov o stavbnih zemljiščih.

 

Krepiti prepoznavnost MOP in Geodetske uprave ter graditi naklonjenost do dosežkov projekta sta med cilji današnje konference, kar je predstavila mag. Erna Flogie Dolinar, namestnica generalnega direktorja geodetske uprave in vodja Programa projektov eProstor. Izpostavila je ključne rezultate oziroma dosežke projekta , ki so bili doseženi v tem letu ter pozvala vse deležnike k aktivni soudeležbi pri implementaciji rezultatov.


V nadaljevanju konference so bili predstavljen osnovni okvir oziroma standard za podatke in storitve v eProstoru, ki jih določa direktiva INSPIRE, koncept vzpostavitve sodobnega prostorskega informacijskega sistema, elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanje (ePlan),  elektronsko poslovanje na področju graditve (eGraditev) in aktivnosti v zvezi z masovnim zajemom podatkov o dejanski rabi poseljenih zemljišč in evidence stavbnih zemljišč. Predstavljen je bil tudi digitalni arhiv zemljiškega katastra in katastra stavb, lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra, informacijska prenova nepremičninskih evidenc ter informatika in distribucija eProstora.

 

Predstavitve 2.konference "Programa projektov eProstor" :

Barbara Radovan Generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor

mag. Erna Flogie Dolinar Namestnica generalnega direktorja Geodetske uprave Republike Slovenije in vodja Programa projektov eProstor

Skupna infrastruktura za prostorske podatke Tomaž Petek, Matej Sotlar (Geodetska uprava Republike Slovenije)

Prostorski informacijski sistem Jurij Mlinar (Ministrstvo za okolje in prostor)

ePlan – elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja Dejan Cvijanović (Ministrstvo za okolje in prostor)

eGraditev - elektronsko poslovanje na področju graditve Martina Strniša (Ministrstvo za okolje in prostor)

Dejanska raba poseljenih zemljišč in evidenca stavbnih zemljišč Damjan Doler (Ministrstvo za okolje in prostor)

Digitalni arhiv katastrskih in drugih podatkov  ( ppt pucelj, pptboldin )  mag. Danijel Boldin in Boštjan Pucelj (Geodetska uprava Republike Slovenije)

Lokacijska izboljšava zemljiškega katastra Franc Ravnihar in Marko Rotar (Geodetska uprava Republike Slovenije)

Informacijska prenova nepremičninskih evidenc  Aleš Seliškar in mag. Ema Pogorelčnik (Geodetska uprava Republike Slovenije)

eProstor in informacijska infrastruktura mag. Uroš Mladenović in Aljoša Tomić (Geodetska uprava Republike Slovenije).

 

Izvedena je bila tudi tiskovna konferenca, kjer so Državni sekretar Aleš Prijon na Ministrstvu za okolje in prostor in vodja programskega sveta eProstor, Anton Kupic, Generalni direktor Geodetske uprave RS in Generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na MOP Barbara Radovan odgovarjala na zastavljena vprašanja s strani novinarjev.

 

Medijske objave o dogodku:

-Ministrstvo za okolje in prostor 2. konferenca Programa projektov e-prostor – en prostor za vse
-Ministrstvo za javno upravo 

Državni sekretar Leon Behin uvodni govorec na 2. konferenci Programa projektov eProstor

-Delo Videli boste, kaj namerava sosed 

-Finance Podatke o zemljiščih bomo lahko dobili na enem mestu

-STA S projektom eProstor do večje preglednosti pri upravljanju s prostorom v Sloveniji

-STA Projekt lokacijske izboljšave zemljiškega katastra se nadaljuje v pomurski regiji

-Slovenske novice Osnova za obdavčitev nepremičnin 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava