Novica

Interna konferenca »Programa projektov eProstor«

Interna konferenca »Programa projektov eProstor« je 27.11.2018 v prostorih Hiše EU interni strokovni javnosti predstavila dosedanje dosežke enega največjih projektov na področju prostorskega načrtovanja graditve in upravljanja nepremičnin.

 

Program projektov eProstor sta za potrebe usklajenega in kakovostnega upravljanja s prostorom ter učinkovitega gospodarjenja z nepremičninami v finančni perspektivi 2014 - 2021 pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije in Direktorat za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor. 

 

Anton Kupic, Generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije je povedal, da si je Geodetska uprava Republike Slovenije za enega bistvenih ciljev Strategije razvoja do leta 2025 zadala povečati razpoložljivost kakovostnih in uradnih prostorskih podatkov ter operativna odličnost. Ta izhodišča je zapisala tudi v Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 na podlagi katerega je financiran Program projektov eProstor.  Geodetske uprave bo v okviru eProstora do konca leta 2021 informacijsko prenovila nepremičninske evidence in s tem vzpostavila enotno informacijsko rešitev, ki bo omogočala sodobno delovanje nepremičninskega sistema in bo predstavljala enotno državno prostorsko infrastrukturo. Hkrati bo konca marca 2019 vzpostavila digitalni arhiv zemljiškega katastra in katastra stavb, ki bo vseboval 23 milijonov dokumentov. Na področju lokacijske izboljšave bo izboljšala grafične podatke zemljiškega katastra oz.  izboljšala pozicijsko natančnost katastrskega načrta na območjih stavbnih zemljišč.

 

Barbara Radovan, Generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor je povedala, da bo z eProstorom vzpostavljen prostorski informacijski sistem in e-poslovanja v javni upravi pri načrtovanju prostora in graditvi objektov, kar sta ključni poslanstvi Direktorata za prostor, graditev in stanovanja. Uveden bo elektronski način poslovanja pri pripravi, sprejemanju, uveljavljanju ter uporabi državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktov ter pri procesih graditve in izgradnje sistema za vodenje podatkov o stavbnih zemljiščih. Predstavila je tudi medsebojno povezanost nove zakonodaje na področju urejanja prostora, graditve in evidentiranja nepremičnin in programa projektov eProstor.

 

Krepiti prepoznavnost MOP in Geodetske uprave RS in graditi naklonjenost do dosežkov projekta sta med cilji današnje konference, kar je predstavila mag. Erna Flogie Dolinar, namestnica generalnega direktorja Geodetske uprave Republike Slovenije in vodja Programa projektov eProstor.

 

Matej Sotlar iz Geodetske uprave  je predstavil osnovni okvir oziroma standard za podatke in storitve v eProstoru, ki jih določa direktiva INSPIRE. Zato so bili že vzpostavljeni začetni koordinacijski mehanizmi in sicer s pripravo vse potrebne dokumentacije, strokovnih  gradiv ter izvedbo številnih delavnic in izobraževanj. Izdelane so bile INSPIRE skladne omrežne storitve in skupaj z ARSO na evropski INSPIRE zemljevid že umeščene prve podatke zbirke.

 

Jurij Mlinar iz Ministrstva za okolje in prostor je predstavil  koncept vzpostavitve sodobnega prostorskega informacijskega Sistema, katerega glavni cilj je prehod na elektronski način poslovanja in kakovost podatkovnih zbirk in storitev. Elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanje (ePlan) je predstavil Dejan Cvijanović,  elektronsko poslovanje na področju graditve (eGraditev) pa Martina Strniša oba iz Ministrstvo za okolje in prostor. Damjan Doler, prav tako iz Ministrstva za okolje in proctor, pa  je predstavil aktivnosti v zvezi z masovnim zajemom podatkov o dejanski rabi poseljenih zemljišč in evidence stavbnih zemljišč.

 

mag. Danijel Boldin in Boštjan Puceljiz Geodetske uprave Republike Slovenije sta poudarila, da bo digitalen arhiv zemljiškega katastra in katastra stavb, končan marca 2019 in bo vseboval 23 milijonov dokumentov. Omogočil bo, da ohranimo izvorno gradivo, razbremenimo referente in izdelamo storitve za različne vrste uporabnikov, ter jim omogočimo lažji in hitrejši dostop,  pregledovanje in uporabo teh podatkov.

 

Franc Ravnihar iz Geodetske uprave Republike Slovenije je predstavil kaj prinaša lokacijska izboljšavo grafičnega dela zemljiškega katastra in katerih pomankljivosti ta project ne odpravlja.

 

mag. Ema Pogorelčnik, Geodetska uprava Republike Slovenije, je predstavila projekt Informacijska prenova nepremičninskih evidenc, kjer bo vzpostavljena informacijska prenova nepremičninskih evidenc (zemljiškega katastra in katastra stavb, registra prostorskih enot in državne meje). Zagotovljena bo ustrezna informacijska podpora poslovnim procesom za učinkovito in sprotno evidentiranje podatkov o nepremičninah, za vzpostavitev učinkovitih in kontroliranih povezav z drugimi zbirkami prostorskih podatkov. 

 

Delovanje vsakega sistema je nujno odvisno od ustrezne infrastrukture. Kaj to pomeni na primeru eProstora? Odgovor na to vprašanjeje je pripravila mag. Uroš Mladenović iz Geodetske uprave Republike Slovenije.

 

Mojca Koren z Geodetske uprave Republike Slovenije pa je ob koncu predstavila še podporo in promocijo eProstor, kakor tudi sprotno izobraževanje udeležencev projektov in širše strokovne javnosti.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava