Novica

Nova zakonodaja s področja urejanja prostora in graditve

V Uradnem listu RS št. 61/17 so bili objavljeni novi zakoni, ki so se pričeli uporabljati s 1.6.2018 in sicer Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)
 

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) 
Gradbeni zakon (GZ) 
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) 

 

Zaradi zagotavljanja izvajanja množičnega vrednotenja nepremičnin se dopolnjuje oziroma preureja zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin, ki jih določa ZEN (Uradni list RS, št.  47/06, 65/07 - Odl. US, 79/12 - Odl. US, 61/17 - ZAID in 7/18)

se s 1.junijem 2018 v skladu z 31. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN-A (Uradni list RS, št. 7/18) začnejo uporabljati določbe prvega, šestega, devetega in desetega odstavka spremenjenega 6. člena ZEN.

Ostale določbe spremenjenega 23. člena ZEN se začnejo uporabljati 1. junija 2019 ter določbe novega 61.a člena ZEN, spremenjenega 79. člena ZEN, spremenjenega sedmega in osmega odstavka 87. člena ZEN in spremenjenega 98. člena ZEN ter 24. in 25. člen ZEN-A se začnejo uporabljati devet mesecev po uveljavitvi ZEN-A, t.j. z dnem 22.11.2018, do dneva začetka uporabe navedenih določb pa se uporabljajo dosedanji predpisi.  

 

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo v času pred začetkom uporabe novih zakonov organiziralo posvete, na katerih so bile predstavljene rešitve novih Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Vsebine so predstavili sodelavci, ki so zakone pripravljali.

Izvedenih je bilo osem posvetov za ključne deležnike v postopkih priprave prostorskih aktov in izdaje gradbenih dovoljenj. Posveti za investitorje in pobudnike, mnenje dajalce, nosilce urejanja prostora in za sodelavce in organe v sestavi MOP so bili izvedeni v Ljubljani. Obiskalo jih je približno 500 slušateljev.

 
Posebej je bilo za predstavnike občin in upravnih enot organiziranih tudi osem regijskih posvetov (v Sežani, Ljubljani, Zagorju, Novem mestu, Mariboru, v Velenju, na Jesenicah in v Murski Soboti), ki jih je skupaj obiskalo približno 1.000 slušateljev. Na te posvete so bili povabljeni člani Zbornice za arhitekturo in prostor in  Inženirske zbornice Slovenije.

 
Predstavitve so vzbudile veliko zanimanja in bodo skupaj z aktivnimi razpravami udeležencev ter podporo, ki jo v obliki odgovorov nudi in bo nudil MOP, zagotovo prispevale k lažji implementaciji zakonodaje po 1. 6. 2018 in vzpostavljanju reda v prostoru, kar je ključni cilj novih predpisov.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava